Tel.: 510 126 096
Masz pytania? Napisz do nas: biuro@metropoliawroclaw.pl

O WZM

25 września 2015 roku Sejm VII kadencji uchwalił ustawę metropolitalną, umożliwiającą powoływanie przez Radę Ministrów, na wniosek zainteresowanych samorządów, związków metropolitalnych, czyli spójnych przestrzennie sfer oddziaływania miast, które są siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Nie  wydano jednak rozporządzeń, które miały regulować sposoby powoływania Związku. Wymusiło to stworzenie projektu ustawy dotyczącego bezpośrednio Wrocławia oraz Dolnego Śląska.

Wrocławski Związek Metropolitalny ma składać się z Wrocławia oraz powiatów:

wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, średzkiego, wrocławskiego, strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego, czyli łącznie z 44 gmin.

Powierzchnię przyszłego związku zamieszkuje 1 230 445 osób.

WZM W LICZBACH

1 230 445
MIESZKAŃCÓW
4 582 KM2
POWIERZCHNI
266 KM
TORÓW TRAMWAJOWYCH
60
DWORCÓW KOLEJOWYCH

Wrocławski Związek Metropolitalny będzie wykonywał zadania m.in. w zakresie:

transportu publicznego– będzie on bardziej efektywny, z uwagi na jeden podmiot zarządzający. Zrodzi się możliwość lepszego dostosowania do potrzeb mieszkańców i efektywnego wykorzystywania infrastruktury i środków finansowych w tym zakresie;

kształtowanie ładu przestrzennego– poprzez spójną planowanie i wdrażanie rozwiązań budowlanych nastąpi lepsza integracja przestrzenna i ograniczone zostanie zjawisko chaotycznego “rozlewania się” zabudowy oraz powstawanie obszarów o niskiej jakości połączeń z głównymi ciągami komunikacyjnymi;

rozwój i promocja obszaru związku– Związek będzie promował Metropolię Wrocław oraz szukał kolejnych podmiotów chętnych do zainwestowania u nas swojego kapitału, co wymiernie przełoży się na równomierny rozwój regionu.

Dochody na poziomie 200 mln zł rocznie poprzez m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 5%;

Mobilność kapitału, wspólne planowanie przestrzenne i polityka transportowa;

Równomierny rozwój wszystkich podmiotów wchodzących w skład Wrocławskiego Związku Metropolitalnego;

Szansa na aktywizację lokalnych rynków pracy i spadek bezrobocia;

Wspieranie innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast.

CO MOŻNA ZA 200 MLN ZŁ?

KUPIĆ
12 POCIĄGÓW REGIONALNYCH
WYBUDOWAĆ
150 KM DRÓG
KUPIĆ
190 AUTOBUSÓW
WYBUDOWAĆ
30 KM TOROWISK

Do wprowadzania projektu ustawy konieczne jest podjęcie dialogu z mieszkańcami i władzami samorządowymi;

Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu dopracowanie przedstawionych rozwiązań i uzyskanie jednego wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowanych podmiotów;

To również szansa na odpowiednie poinformowanie i przygotowanie dla władz na każdym szczeblu samorządu- gminy, powiatu i województwa